Algemene voorwaarden

Identiteit van de Fotograaf

Wendy Peereboom Fotografie;
Vestigingsadres: Schonewal 4,
4416HB Kruiningen (geen bezoekadres)
E-mailadres: info@wendypeereboom.nl
KvK-nummer: 66407419
Btw-identificatienummer per 1 januari 2020: NL001704406B96

Laatste update: 20-10-2022 n.a.v. het uitgeven van meeloopdagen

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Opdrachtgever: de Opdrachtgever in de zin van art. 6:231 BW.
B2B: Business to Business, de zakelijke opdrachtgever
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

Artikel 2 – Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Deze algemene voorwaarden zijn geschreven voor particuliere opdrachtgevers en zijn ook geldig voor zakelijke opdrachtgevers. Daar waar een artikel ‘B2B’ bevat als toevoeging, gaat het hier om de afwijking van het artikel alleen geldig voor zakelijke opdrachtgevers.

Artikel 3 – Aanvaarding van de opdracht

3.1  Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Bij het aanvaarden van een opdracht wordt tevens ingestemd met de op dat moment geldende algemene voorwaarden.

3.2  Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

3.3  Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 4 – Cadeaubonnen

4.1   Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.

4.2  Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.

4.3  Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 24 maanden na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

4.4  Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten. Indien door inlevering van cadeaubonnen de waarde van de fotoshoot naar keuze wordt overschreden, kan het restant gebruikt worden om fotoproducten mee aan te schaffen.

4.5  Cadeaubonnen/vouchers gewonnen bij een wedstrijd kunnen niet worden overgedragen aan iemand anders.

Artikel 5 – Opdracht

5.1  De Fotograaf heeft het recht om alles bij een opdrachtovereenkomst naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

5.2  Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

5.3  Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van  storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

5.4  Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

5.5  Wijzigingen in de opdracht door de Opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Opdrachtgever en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

5.6  In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

Artikel Artikel 6 – Levering

6.1  Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

6.2  De presentatie van fotoshoots kennen een geschatte levertijd van 21 dagen, tenzij anders overeengekomen.

6.3  Indien online, blijft de presentatie 14 dagen gratis beschikbaar. Deze periode kan in overleg eenmalig verlengd worden.

6.4  In de periode waarin de online presentatie beschikbaar is, bestaat voor opdrachtgever de mogelijkheid producten te bestellen via de online gallery of bij de Fotograaf.

6.5  Bij bestelling van producten via de online gallery ontstaat een overeenkomst tussen opdrachtgever en Picture Present, waar Fotograaf geen partij bij is.

6.6  Vanaf het moment dat foto’s online beschikbaar zijn heeft opdrachtgever éénmaal de mogelijkheid om binnen 14 dagen aan te geven welke foto’s opdrachtgever mede in zwart/wit wil ontvangen.

6.7  Digitale fotobestanden worden uiterlijk binnen twee weken na betaling van de factuur en nadat deze online beschikbaar zijn gesteld, tevens via ‘We transfer’ aan de Opdrachtgever geleverd. Indien fotograaf wegens omstandigheden niet in de gelegenheid is deze binnen twee weken te versturen wegens het afwezig zijn van de werkplaats zal dit geschieden binnen 1 week na terugkeer). De werkplaats is het thuisadres van de fotograaf.

6.8  Afdrukken van wall-art of foto’s hebben een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.

6.9  Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

Artikel 7 – Vergoeding

7.1  Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het werk.

7.2  Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 8 – Factuur en betaling

8.1  Opdrachten voor diensten zijn pas definitief nadat 50% van de aanbetaling door de Opdrachtgever is voldaan.

8.2  Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.

8.2  Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Opdrachtgever de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag voor consumenten en 8% voor Bedrijven.

8.3  Indien de Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

8.4  Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

Artikel 9 – Annulering en opschorting

9.1  Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

9.2  Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

9.3  Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

9.4  Bij ontbinding van de overeenkomst buiten het herroepingstermijn van 14 dagen door Opdrachtgever brengt Fotograaf 50% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

9.5  Bij niet op komen dagen op de fotoshoot door opdrachtgever zonder gedegen urgente reden is de volledige prijs van de fotoshoot verschuldigd.

9.6  Bij annulering van de opdracht buiten het herroepingstermijn is 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Binnen 48 uur voor aanvang van de opdracht 75% van de overeengekomen prijs.

9.7  In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Fotograaf een nieuwe datum overeenkomen. Fotograaf is te nimmer gehouden een vergoeding aan de opdrachtgever te betalen wegens het moeten uitstellen van een opdracht.

9.7  B2B – Indien dit voor de zakelijke (B2B) opdrachtgever niet aanvaardbaar is wegens verplichtingen van de opdrachtgever gelet op deadlines, mag opdrachtgever kosteloos annuleren. Fotograaf is te nimmer gehouden een vergoeding aan de opdrachtgever te betalen wegens het moeten uitstellen van een opdracht.

9.8  Fotograaf is bevoegd om onder bepaalde omstandigheden, te bepalen door Fotograaf, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en weersomstandigheden voor de opdracht op de overeengekomen datum in overleg een nieuwe datum overeen te komen.

9.9  Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

9.10  Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Fotograaf.

Artikel 10 – Herroepingsrecht

10.1  Bij levering van diensten heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

! Zie artikel 12 voor uitsluitingen.

10.2   Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Opdrachtgever vormvrij aan de fotograaf berichten geen gebruik meer te willen maken van de dienst.

10.3  De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

10.1 – 10.2 – 10.3 B2b: Herroepingsrecht is op basis van de Nederlandse wetgeving niet van toepassing voor bedrijven.

Artikel 11 – Kosten in geval van herroeping

11.1  Indien de Opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal de Fotograaf dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen.

11.2  De Fotograaf gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Opdrachtgever heeft gebruikt, tenzij de Opdrachtgever instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Opdrachtgever.

Artikel 12 – Uitsluiting herroepingsrecht

12.1  Bestelde afdrukken van foto’s en wall-art alsmede reeds geleverde digitale foto’s zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:

  1. die door de Fotograaf tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Opdrachtgever;
    b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
    c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zoals bijvoorbeeld digitale bestanden;
    d. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Opdrachtgever de verzegeling heeft verbroken.

12.2  Diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Opdrachtgever is begonnen voordat de bedenktijd van 14 dagen is verstreken. Indien dit van toepassing is doet de opdrachtgever nadrukkelijk afstand van zijn/haar herroepingsrecht;

Artikel 13 – Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Opdrachtgever zou leiden.

Artikel 14 – Auteursrecht 

14.1  Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

14.2  Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.

14.3  Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, exposities, demonstratie materiaal en deelname aan wedstrijden.

14.5  Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk aan te passen door middel van, maar niet gelimiteerd tot, filters, andere uitsneden, Photoshop of andere foto bewerkingsprogramma’s. De foto’s te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen. Foto’s van dieren en kinderen mogen via social media door opdrachtgever gebruikt worden mits er een watermerk van de Fotograaf op de foto staat.

14.5 B2B – Indien de zakelijke opdrachtgever een fotoshoot heeft besteld voor het bedrijf zoals opendagen, mogen deze foto’s online gebruikt worden zonder naamsvermelding en zonder watermerk van de fotograaf. De digitale bestanden mogen tegen betaling ook worden gebruikt voor promotiemateriaal en afdrukken.

14.5.1 B2B – Indien een zakelijk opdrachtgever een foto koopt als wall art of afdruk gelden hier dezelfde regels voor als voor particulieren.

14.6  Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.

14.7  Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

14.8  Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

14.9  Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

14.10  Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotograaf, er mogen geen filters over de foto’s worden geplaatst.

14.11  Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.

14.12  Bij het niet nakomen van bovenstaande punten, inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, is de opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

14.13  Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 15 – Portretrecht

15.1  Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, exposities en wedstrijden. Tenzij vooraf door opdrachtgever hiertegen bezwaar is gemaakt.

15.1.1 Foto’s van dieren welke gemaakt zijn tijdens een portfolioshoot kunnen door fotograaf ook gebruikt worden voor verkoop aan derden voor stock materiaal, wall art of commercieel gebruik.

15.2  Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.

15.3  Portretten waar mensen herkenbaar op staan worden niet openbaar gemaakt zonder schriftelijk toestemming in welke vorm dan ook van de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft het recht om zonder opgaaf van reden te verzoeken om de portretten van mensen te laten verwijderen van media.

15.4 Dieren hebben geen portretrecht.

15.5 Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 16 – Inbreuk op auteursrecht

16.1  Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

16.2  Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

17.1  Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. Hierbij wordt onder andere uitgesloten (niet gelimiteerd) schade door kortsluiting aan de apparatuur van fotograaf, Schade door ongelukken, Schade door dieren, kinderen of overige personen of gebruiksvoorwerpen die aanwezig zijn en onderdeel uitmaken of deelnemen aan de fotoshoot. Dit is geheel voor eigen risico van de opdrachtgever.

17.2  Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

17.3 Fotograaf is niet aansprakelijk voor het uitblijven van resultaat tijdens de fotoshoot, denk hierbij aan kinderen die niet lachend op de foto staan, of voor B2B indien personeel of aanwezigen niet willen dat zij op beeld worden gezet.

17.4 De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de afbeeldingen buiten haar medeweten elders op het net worden geplaatst.

17.5 De Fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de shoot onverhoopt mislukt wegens een technisch mankement aan materialen. In dat geval zal er met de opdrachtgever een nieuwe afspraak worden gemaakt (zonder additionele kosten) om de fotoshoot af te maken

17.5  De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 18 – Licentie

18.1  Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

18.2  Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

18.3  Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 21.2 genoemde exploitatierecht.

18.4  Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

18.5  Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

Artikel 19 – Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

19.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Bij gebruik op social media dient de foto te zijn voorzien van een logo van fotograaf en de fotograaf getagd te worden aan de foto of vermeld te worden in het bericht.

19.2 De Opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

19.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 20 – Aansprakelijkheid en rechten van derden

20.1  De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

20.2  De Fotograaf is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.

20.3  De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

20.4  Indien derden jegens de Fotograaf en/of Opdrachtgever een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Opdrachtgever en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

Artikel 21 – Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Opdrachtgever heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

Artikel 22 – Deelname aan winacties

Onder win acties vallen acties die zijn georganiseerd of gesponsord door Wendy Peereboom Fotografie. Als winnaar van een actie wordt van u verwacht dat u binnen 30 dagen contact op neemt om uw fotoshoot te plannen. Hierna vervalt de claim en kunt u geen aanspraak meer maken op uw prijs. De fotoshoot kan niet worden verzet na het maken van een afspraak, tenzij er onvoorziene omstandigheden zijn als familie- of weersomstandigheden. Prijzen worden niet in geld uitgekeerd. Over de uitkomst kan niet worden gecorrespondeerd. De fotoshoot dient binnen 12 weken plaats te vinden na het bekend maken van de winnaar – de fotoshoot vindt plaats in Kruiningen. Indien de winnaar niet op de afgesproken datum en tijd verschijnt van de fotoshoot, dan vervalt de fotoshoot, er wordt geen nieuwe datum gepland. De prijs is persoonsgebonden en kan niet overgedragen worden. Fotograaf is te nimmer aansprakelijk voor schade, er kunnen geen schadeclaims in welke vorm dan ook worden opgelegd. Deelname aan een fotoshoot is geheel voor eigen risico.

Win actie mini fotoshoot: De winnaar heeft recht op een mini fotoshoot van maximaal 30 minuten. Hierbij krijgt de winnaar twee digitale foto’s in webformaat met logo voor gebruik op social media. Meerdere foto’s, met of zonder logo en afdrukken kunnen tegen betaling worden bijgekocht. Tevens kan tegen betaling de minifotoshoot worden ge-upgrade naar een volwaardige fotoshoot.

Win actie volledige fotoshoot: De winnaar heeft recht op de basis fotoshoot uit het dan gelde assortiment van maximaal 90 minuten. Foto’s, met of zonder logo en afdrukken kunnen tegen betaling worden bijgekocht. Tevens kan tegen betaling de fotoshoot op een andere locatie dan Kruiningen plaatsvinden.

Artikel 23 – Portfolio shoots

Indien met jou overeengekomen is om de foto’s te maken voor portfolio, ga je uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van de foto’s naar behoeven van fotograaf.

Van een portfolio shoot is sprake wanneer er niet betaald hoeft te worden voor het maken van de foto’s (geen sessie fee). Het bestellen van prints, digitale bestanden of wat dan ook achteraf, brengt geen wijziging aan het zijn van een portfolio shoot.

Foto’s kunnen gebruikt worden door fotograaf voor bijvoorbeeld (doch niet gelimiteerd): promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, exposities, wedstrijden, wederverkoop. 

Indien het een portfolio shoot betreft van mensen en de mens herkenbaar op de foto’s staat, zullen deze niet voor wederverkoop worden gebruikt zonder toestemming van de geportretteerde.

Indien je toch niet wilt dat de gemaakt foto’s van een portfolio shoot vrijelijk wordt gebruikt door fotograaf dan wordt de sessie fee van de fotoshoot alsnog in rekening gebracht. Wil je de toestemming binnen twee jaar intrekken, dan is dat mogelijk en zal de sessie fee pro rata in rekening worden gebracht. 

Bij het intrekken van autorisatie voor het gebruik van portfolio foto’s door fotograaf, kan reeds bestaand drukwerk niet worden verwijderd. De foto’s zullen echter niet voor nieuw drukwerk worden gebruikt. De fotograaf kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld daar uit goeder trouw is gehandeld.

Artikel 24 – Meeloopdagen voor fotografen / Workshops / Trainingen

24.1 AANBETALING

Er wordt een aanbetaling gevraagd van 50% van de prijs. Na het voldoen van een aanbetaling is jouw plekje voor jou vastgezet.
Aanbetalingen worden niet gerestitueerd. Zie voor de overige betalingsvoorwaarden artikel 8 en 9. 

Kun je wegens overmacht niet meedoen door ziekte, ziekenhuisopname, sterfgeval, ongeval, uitvaart van jouzelf of persoonlijke kring, laat dit dan spoedig weten en wij kijken samen voor een alternatief.

24.1 VERPLAATSING:

Als het op de dag zelf regent, code geel, oranje of rood is afgegeven, wanneer het stormt. Of als fotograaf of compagnon ziek is, of wegens een urgente omstandigheid niet aanwezig kan zijn zoals doch niet gelimiteerd, ziekenhuisopname, sterfgeval, ongeval, uitvaart van fotograaf zelf of persoonlijke kring.

Mocht wegens overmacht de geplande meeloopdag of workshop moeten worden verplaatst, dan wordt de nieuwe datum in overleg bepaald. 

24.2 FOTO’S

– De gemaakte foto’s mag je gebruiken voor je eigen portfolio op Website, Instagram, Facebook en promotionele doeleinden.
– Om de modellen te bedanken voor hun inspanning geef je binnen 2 a 3 weken (minimaal) 2 foto’s aan hen zonder kosten.
– Je mag geen foto’s publiceren die de modellen schaadt.
– De privacy wet blijft onverminderd van toepassing op jouw foto’s. Dit betekent dat iemand ten alle tijden zonder opgaaf van reden jou kan verzoeken om de foto’s online te verwijderen.
– De foto’s die gemaakt zijn tijdens een meeloopdag of workshop mogen niet verkocht worden aan derden en niet worden gebruikt voor wedstrijden.

24.3 AANSPRAKELIJKHEID

– Deelname aan een meeloopdag of workshop is op eigen risico. 
  Het is in geen geval mogelijk (schade)claims te leggen op Wendy Peereboom Fotografie, de compagnon, de modellen, vrijwilligers of de valkenier in welke zin dan ook.
– Waaronder geschaard doch niet gelimiteerd: schade aan uzelf, schade aan uw eigendommen, schade aan anderen, schade aan eigendommen van anderen etc.
– Bij deelname accepteer je het risico op schade indien je niet verzekerd bent voor jezelf of zorg je zelf voor een verzekering. Schade is op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf van Wendy Peereboom Fotografie, de compagnon, de modellen, vrijwilligers of de valkenier.

Artikel 25 – Gegevensbeheer

25.1  Indien de Opdrachtgever een bestelling plaatst bij de ondernemer, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van de ondernemer. De Fotograaf houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en de AVG en zal de gegevens van de Opdrachtgever niet verstrekken aan derden.

25.2  De Fotograaf respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

25.3  De Fotograaf maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. De mailingen zijn slechts ten behoeve van communicatie omtrent de betreffende fotoshoot. De lijsten worden niet voor reclame doeleinden of anderszins gebruikt.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de privacy policy.

Artikel 26 – Rechts- en forumkeuze

26.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

26.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland naar keuze van de Fotograaf.

Artikel 27 – Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

27.1  Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

27.2  Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

27.3  Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 28 – Overige bepalingen

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

Deze website gebruikt basis cookies om te zorgen dat alles goed werkt

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.